Fajnhracky.sk – drevené hračky, didaktické hračky, stavebnice, výtvarné potreby

Váš košík

Reklamačné podmienky

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.
Reklamačné podmienky
 
1.) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť NOMILAND, s.r.o., so sídlom Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO 361 743 19, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, vložka číslo: 9421/V .

Spoločnosť Nomiland prevádzkuje internetový obchod fajnhracky.sk

„Kupujúci“ je:

- spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a

- fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom. 

 
2.) Záručné podmienky
 
Ak bol tovar kupujúcemu dodaný v poškodenom obale, je oprávnený zásielku neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho. 
 
Ak sa vyskytnú chyby tovaru v záručnej dobe, kupujúci môže uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 
Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, podľa ustanovení zákona. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 
V prípade reklamovania odošlite tovar na našu adresu Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11, 040 13 Košice.
 
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 
3.) Vybavenie reklamácie
 
Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovú adresu fajnhracky@fajnhracky.sk a priložte vyplnený REKLAMAČNY FORMULÁR, príp. priložte fotodokumentáciu.
 
Reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej lehote. 
 
4.) Záverečné ustanovenia
 
V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. 
 
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 8. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
 
Kompletné obchodné a reklamačné podmienky si viete pozrieť TU