Fajnhracky.sk – drevené hračky, didaktické hračky, stavebnice, výtvarné potreby

Váš košík

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
 
1.) Všeobecné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je NOMILAND s.r.o., so sídlom Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Odiel: Sro, Vložka č. 9421/V (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
NOMILAND s.r.o., so sídlom Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Odiel: Sro, Vložka č. 9421/VMagnezitárska 11, 040 13 Košice,
DIČ: 2020051055 
IČ DPH: SK2020051055  
 
Telefón: 055/ 22 55 009
Email: fajnhracky@fajnhracky.sk
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.č. : 055/6220   fax č. :055/6224547
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-ci-ziadosti.soi
 
1.1. Tovar je možné si vyberať prehliadaním na našej webovej stránke www.fajnhracky.sk. V prípade potreby nás kontaktuje na linke 055/ 22 55 009 (PO-PIA: 8:00 – 16:00 )
 
1.2. - Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
      - Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
 
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.
 
1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 
2.) Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára cez nákupný košík na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
 
2.2. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky budú uvedené v potvrdzujúcom e-mialy o prijatí objednávky. V prílohe tohto e-mailu nájdete Formulár na odstúpenie od zmluvy a Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. Na vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zaslané všetky informácie ohľadom objednávky.
Detail o dostupnosti tovaru je uvedený pri produkte a platí pre daný čas.
 
3.) Dodacie a platobné podmienky
 
3.1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej lehote. Ak je tovar skladom expedujeme ho obvykle do 24 hodín. Ak tovar nie je skladom dodacia lehota je od 10 do 30 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni dodania tovaru Vás budeme kontaktovať e-mailom.
 
3.2. Keďže tovar doručuje zmluvný prepravca (kuriérska služba UPS ), poskytuje predávajúci dopravcovi osobné údaje kupujúceho nutné pre bezproblémové doručenie tovaru. (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo ) v zmysle bodu 6.8 týchto obchodných podmienok.
 
3.3. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad / faktúru s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci ak preberie tovar. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
         a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
         b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
 
3.3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Reklamáciu viditeľne poškodeného tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať prioritne priamo pri preberaní od pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Reklamácie viditeľného mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
 
3.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku.  Ak sa takto rozhodnete, pošlite nám spolu s tovarom kompletne vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy. ( Po uskutočnení objednávky vám na Vašu e-mailovú adresu odošleme potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky, ktorého súčasťou sú prílohy: Formulár  na odstúpenie od zmluvy, Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy ).
 
Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.
 
Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu NOMILAND s.r.o, Magnezitárska 11, 040 13 Košice. Tovar zasielajte nepoškodený vrátane dokumentácie a príslušenstva. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.  
 
3.5. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu vrátiť cenu za príslušný tovar v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
 
4.) Kúpna cena
 
4.1.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na
internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
 
4.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.3. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.4. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. 

5.) Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
 
5.1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese fajnhracky@fajnhracky.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/22 55 009 . V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
 
5.2. V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
5.3. Záručné podmienky sú upravené reklamačnými podmienkami.
 
6.) Ochrana osobných údajov
 
6.1. Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 
6.2. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet"- zrušiť konto.
 
6.3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hekerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 
6.4. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o Ochrane osobných údajov. Ohlásenie o informačnom systéme prebehlo 1.8.2014
 
6.5. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 
6.6. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania Newslettrov s informáciami o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. V prípade poskytnutia súhlasu pri registrácii môže kupujúci odoberanie Newslettrov s novinkami v budúcnosti kedykoľvek zrušiť.
 
6.7. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 
6.8.   Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona o ochrane osobných údajov, sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
 
Slovak Parcel Service, s.r.o ( UPS ), so sídlom Budimir 368, 044 43 Budimir, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odiel: Sro, Vložka č. 33215/B

bart.sk s.r.o., so sídlom Pollova 54, 040 01 Košice, IČO: 36593966

Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. (prevádkovateľ internetovej stránky www.heureka.sk), so sídlom Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín Česká Republika, IČO: 02387727, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe

7.) Záverečné ustanovenia
 
7.1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 
7.2.  Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 
7.3  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
7.4.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných nákupných podmienok. Prípadné zmeny budú umiestnené na internetovej stránke www.fajnhracky.sk
 
Kompletné Obchodné podmienky si viete pozrieť TU.